Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Nour Lifestyle, gevestigd te Houten
Versie geldig vanaf 21-03-2012

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Nour Lifestyle. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Nour Lifestyle (www.nourlifestyle.nl). Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.
Door het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden.
Nour Lifestyle garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Nour Lifestyle verzendt de bestellingen in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de verzending plaats binnen 1 tot 3 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen. Kijk voor actuele informatie op www.nourlifestyle.nl. Nour Lifestyle informeert je zo snel mogelijk als een artikel niet op voorraad is nadat de bestelling is geplaatst.

3. Prijzen
Alle prijzen op de site zijn in euro en inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Herroepingsrecht
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heb je het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelling is afgeleverd. Indien je na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Nour Lifestyle hebt teruggezonden, is de koop een feit.
Je dient, voordat je de bestelling kan terugzenden, dit binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk door te geven aan Nour Lifestyle. De bestelling moet in nieuw staat en in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) worden teruggezonden. Als de producten zijn gebruikt of beschadigd zijn geraakt, kunnen wij de bestelling niet retour nemen. Nour Lifestyle betaalt de retourzending, het volledige aankoopbedrag en verzendkosten, na goede ontvangst binnen 14 dagen terug. Het terugzenden van de bestelling komt geheel voor jouw rekening en risico.
Een bestelling die speciaal voor jou gemaakt is, kan niet retour gezonden worden.

5. Gegevensbeheer
Indien je een bestelling bij Nour Lifestyle plaatst, worden jouw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Nour Lifestyle. Nour Lifestyle houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal jouw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
Nour Lifestyle respecteert jouw privacy en gaat vertrouwelijk met jouw gegevens om.
Nour Lifestyle maakt in sommige gevallen gebruik van een mailing (nieuwsbrief). Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

7. Aanbiedingen
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
Mondelinge toezeggingen verbinden Nour Lifestyle slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Aanbiedingen van Nour Lifestyle gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
Nour Lifestyle kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien je had kunnen begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, als schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Nour Lifestyle en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Nour Lifestyle op haalbaarheid is beoordeeld.
Nour Lifestyle behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.

9. Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen en specificaties; o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen, etc. op de website van Nour Lifestyle gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de bestelling. Bij handgemaakte producten kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde exemplaren afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen.

10. Overmacht
Nour Lifestyle is niet aansprakelijk, indien afspraken niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak en elke omstandigheid die in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Nour Lifestyle alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Nour Lifestyle behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen uit te stellen en is ook gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Nour Lifestyle gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien Nour Lifestyle bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
Nour Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten door verkeerd aanwenden van de producten.

12. Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven eigendom van Nour Lifestyle tot het volledige factuurbedrag is voldaan.

13. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.


Bedrijfsinformatie
Nour Lifestyle is geregistreerd in het handelsregister onder nummer:
525 94 521
BTW-nummer: 850514496B01